Kıdem tazminatı hesaplama aracı ile alabileceğiniz tazminat miktarını kolayca hesaplayabilirsiniz. İşe başlama tarihi, işten çıkış tarihi ve son brüt maaşınızı doğru bir şekilde girerek hesapla butonuna basmanız yeterlidir. Ayrıca ihbar sürenizi ve ne kadar ihbar tazminatı alabileceğinizi öğreneceksiniz. İş hukuku kapsamına giren hukuki uyuşmazlıklarda avukat desteği almanız önemlidir. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hesaplamaları yapılırken TÜİK verileri dikkate alınmıştır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Aracı

İşe Başlangıç Tarihi :
İşten Çıkış Tarihi      :
Brüt Maaşınız          :
kıdem tazminatı hesaplama aracı ile kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları yapabilirsiniz.
Kıdem tazminatı hesaplama aracı son güncelleme: 13.05.2024

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken, işyerinde çalıştığı süreye paralel olarak artış gösteren, kanunda yer alan koşulların gerçekleşmesi halinde hak kazanılan tazminattır. İşçinin kıdemi yani çalışma süresi arttıkça, hak edeceği kıdem tazminatı da artar.

Adından da anlaşılacağı üzere kıdem tazminatı, bir tazminat türüdür, ücret değildir. Yargıtaya göre kıdem tazminatı, “İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir.”

Yargıtay’ın tanımına göre kıdem tazminatı, işveren tarafından işçiye, işçinin yıpranmasına, yeni iş edinmede karşılaşacağı güçlüklere, işyerine sağladığı katkılara ve geçmiş hizmetlerine karşılık, yasal düzenlemeler çerçevesinde ödenmesi gereken toplu paradır.

Kıdem tazminatı ödenmesindeki maksat, çalışanların işverene bağlılığını ödüllendirmek, işçinin çalıştığı süre boyunca kaybettiği işgücünü karşılamak, işçiye güvence sağlamak ve işten ayrılma riskini azaltmaktır. Bu sayede işverenler de işçilerini uzun süreli olarak istihdam etmek suretiyle işyerinin ve işin devamlılığını sağlayabilmektedir. Aynı işverene ait işyerinde çalışma süresi arttıkça kıdem tazminatı miktarı da doğru orantılı olarak artış göstermektedir.

Kıdem Tazminatı Şartları

Kıdem tazminatının hak edilebilmesi için kanunda yer alan belirli şartların sağlanması gerekir. İş sözleşmesinin kanunda belirtilen gerekçelere dayanarak son bulması halinde, asgari çalışma süresi olan en az 1 yıllık süreyi dolduran işçiye, işveren tarafından işçinin çalıştığı süre ve aldığı son brüt ücret esas alınarak işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. İşçiye, işe başladığı tarihten iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar olan hizmetleri karşılığında işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret hesaplanarak kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan arda kalan aylar için de aynı oran üzerinden hesaplama yapılır. Kıdem tazminatına hak edilebilmesi için, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde veya işçi tarafından haklı bir şekilde feshedilmiş olması gerekir. Muvazzaf askerlik, emeklilik, kadın işçinin evlenmesi ve işçinin ölümü durumlarında da kıdem tazminatına hak kazanılır.

Kıdem tazminatının şartları şu şekildedir:

  • İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununa tabi olması
  • Sözleşmenin işçi tarafından haklı sebeple veya işveren tarafından haksız sebeple feshedilmiş olması
  • İşçinin en az 1 yıl aynı işverene ait işyerinde çalışmış olması
  • Muvazzaf askerlik, emeklilik, kadın işçinin evlenmesi ve işçinin ölümü hallerinden birinin var olması

Kıdem Tazminatı Hesaplama 2024

Kıdem tazminatı hesaplama, işçinin hak ettiği toplu ödemenin tutarını belirleyebilmek için, işçinin brüt ücreti esas alınarak yapılan hesaplamadır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin net ücreti değil, brüt ücreti dikkate alınır.

Kıdem tazminatı hizmet sözleşmesinin sona erdiği her durumda ödenmez. Kanunda öngörülen şartların sağlanması gerekir.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin giydirilmiş son brüt ücreti esas alınır. Bu ücret üzerinden işçinin her hizmet yılı için 30 günlük ücret ödenir. Son brüt ücretin hesaplanmasında bir üst sınır vardır, Buna kıdem tazminatı tavanı denir.

Brüt ücretin hesaplanmasında işçiye ödenen sözleşmesel ve yasal parayla ölçülebilen tüm haklar dâhil edilir. Giydirilmiş brüt ücret, işçiye verilen aylık çıplak ücretle birlikte, işçiye düzenli olarak verilen ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak yardımı vb. ödemelerin eklenmesiyle ortaya çıkan ücrettir.

Örneğin, işçiye barınma ücreti düzenli olarak işveren tarafından ödeniyorsa bu kalem de giydirilmiş brüt ücrete eklenir, aynı şekilde işyeri uygulaması halini almış olan tüm ödemeler de kıdem tazminatı hesaplanırken brüt ücrete eklenir. Fakat yıllık izin ücreti, fazla mesai, asgari geçim indirimi, bayram genel tatili ücreti, hafta tatili ücreti gibi ödemeler, kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Kıdem tazminatı, gelir vergisinden muaftır. Yalnızca Damga Vergisi Kanunu’na göre %07,59 damga vergisi kesilir.

Örnek olarak, kıdem tazminatı hesaplama 2024 yılı için asgari ücretle 5 yıl çalışmış olan bir kişi için şu şekilde hesaplanır:

Brüt Ücret: 20.002 TL

Çalışma Süresi: 5 yıl

Kıdem Tazminatı Brüt: 100.010 TL

Damga Vergisi: 759 TL

Kıdem Tazminatı Net: 99.251 TL

Kira Artış Hesaplama Aracı

Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı sabit değildir, her işçi için aynı değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçinin brüt maaşı ve çalışması süresi dikkate alınır. Dolayısıyla maaşı farklı olanların veya çalışma süresi farklı olanların kıdem tazminatları da farklılık gösterir.

Örneğin, bir işçinin son brüt maaşının 30.000 TL olduğunu varsayalım. Bu işçinin çalışma süresi ise süresi 6 yıl ve 6 ay olsun. Kıdem tazminatı hesaplanırken 6 yıl için brüt maaşın 30 günlük tutarı, 6 ay için ise brüt maaşının 15 günlük tutarı hesaplanır.

Brüt maaş : 30.000 TL
Çalışma Süresi: 6 yıl 6 ay
Kıdem tazminatı brüt = 30.000 TL x 6 + 15.000 TL ( 6 ay için 15 günlük ücret) = 195.000 TL
Damga Vergisi: 1480 TL
Kıdem Tazminatı Net: 193.520 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı 2024

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. 2024 yılı Ocak- Haziran dönemleri için kıdem tazminatı tavan tutarı, 35.058,58 TL’dir.

İşçi ne kadar yüksek maaş alırsa alsın, kıdem tazminatının hesaplanmasında 1 tam yıl için azami kıdem tazminatı tavan tutarı esas alınır. Bu tutar, gelir vergisinden ve sigorta prim ödemesinden muaftır.
İşverenin, tavan tutardan daha fazla kıdem tazminatı ödemesine engel bir durum yoktur. Ancak tavan tutarın üzerindeki meblağ, gelir vergisine ve sigorta primine tabi tutulur.

Kıdem Tazminatı SSS

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işverenle geçirdiği süreye dayalı olarak aldığı bir tazminattır. Bu tazminat, işçinin işten ayrılması durumunda veya işveren tarafından işten çıkarılması halinde ödenir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı genellikle işçinin çalıştığı yıl sayısına ve son aldığı brüt maaşına dayalı olarak hesaplanır. Türkiye’de kıdem tazminatı hesaplaması için işçinin son üç aya ait brüt ücreti, kıdem yılına göre belirlenen katsayılarla çarpılarak hesaplanır.

Net maaştan tazminat hesaplama?

Kıdem tazminatının hesaplanmasında giydirilmiş brüt ücret dikkate alınmaktadır, kıdem tazminatı net maaş üzerinden hesaplanmaz. Aksi halde yapılan hesaplama yanlış olacaktır.

Kıdem tazminatı en doğru nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, her 1 yıl süre için brüt ücretin 30 günlük tutarına karşılık gelir. 30 günlük ücrete işçinin aldığı ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak yardımı vb. gibi düzenli ödemeler de eklenir. İşçinin çalıştığı yıl sayısı ile son aldığı giydirilmiş brüt ücret çarpılır. Çıkan sonuçtan damga vergisi çıkarıldığında işçinin hak ettiği kıdem tazminatı hesaplanmış olur.

1 yıllık kıdem ve ihbar tazminatı ne kadar?

1 yıllık kıdem tazminatı, işçinin 30 günlük brüt ücretine karşılık gelir. ise, 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışan bir işçinin İhbar tazminatı ise 28 günlük brüt ücret tutarıdır.

Asgari ücretle çalışan bir işçinin yıllık tazminatı ne kadar?

Asgari kıdem tazminatı tutarı 20.002 TL’den aşağı olamaz.

5/5 - (6 votes)

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment