Yargılama giderleri hesaplama aracı ile mahkeme türü, dava türü, taraf sayısı ve avukat sayısı seçerek kolayca hesaplama yapabilirsiniz. Avukat sayısı dışındaki tüm alanların doldurulması zorunludur. Yargılama giderleri, yargılamanın sağlıklı ve adil bir şekilde yürütülmesi için yapılması zorunlu olan giderlerdir.

Avukatlık hizmetlerine dair harçlar ve tarifelerle belirlenen ücretler ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yargılamanın yürütülmesi için Devlet Hazinesi tarafından yapılan masraflar ve taraflarca yapılan ödemeler, yargılama giderlerini oluşturur.

Yargılama Giderleri Hesaplama Aracı

yargılama giderleri hesaplama
Yargılama giderleri aracı 2024 güncel bilgilerle hazırlanmıştır.

Yargılama Giderleri Nelerdir?

Yargılama giderleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 323. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Başvurma, karar ve ilam harçları
 • Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri
 • Dosya ve sair evrak giderleri
 • Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler
 • Keşif giderleri
 • Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler
 • Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler
 • Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.
 • Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti
 • Yargılama sırasında yapılan diğer giderler

Celse harcı, bir yargılama gideri değildir. Zira celse harcı, usul işleminin ertelenmesine sebep olan taraflara veya vekillerine uygulanan bir tür yaptırımdır.

Delillerin tespiti ve ihtiyati tedbir giderleri, asıl davanın yargılama giderleri arasındadır ve asıl dava ile hükme bağlanır. Aynı şekilde, tedbir kararında hükmedilen vekalet ücreti de asıl dava giderlerindendir. Dava hükme bağlandığında dikkate alınmalıdır ve bu nedenle de bağımsız bir takibe konu edilemez.

Vekaletname düzenlenmesi için yapılan noter masrafları yargılama giderlerindendir. Noter masraflarının da mahkemece hükme bağlanması gerekir. Baro pulu ve vekalet suret harcı, yargılama giderlerinden değildir.

Yargılama Giderleriyle ilgili temel ilkeler:

 • Yargılama giderlerine mahkeme tarafından resen hükmedilir. Tarafların talebi olmasa da hakim, giderlerden kimin sorumlu olacağını kararında göstermelidir. Bu husus kamu düzeninden olup bozma nedenidir, ancak yeniden yargılamayı gerektirmez.
 • Yargılamanın giderlerinin muhatabı, davanın taraflarıdır. Giderlerin davanın tarafı olmayan bir kimse üzerine bırakılması mümkün değildir. Örneğin, giderlerin avukata yükletilmesi kural olarak mümkün değildir. Vekil, davanın tarafı değildir.
 • Yargılama giderlerine, mahkemece resen hükmedilir. Yargılama gideri, tutarı, hangi tarafa ve hangi oranda yükletildiği ve döküm hüküm altında gösterilir. Hükümden sonraki yargılama giderlerini hangi tarafın ödeyeceği, miktarı ve dökümü ile bu giderlerin hangi tarafa yükletileceği, mahkemece ilamın altına yazılır.
 • Yargılama giderlerinin kısa kararda belirtilmeyip gerekçeli kararda yazılması, kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki niteliğinde değildir.
 • Yargılama giderleri ayrı bir davaya konu edilemez.
Gider Avansı Nedir?

Yargılama esnasında yapılacak olan tebligat ve posta, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler için davacıdan alınan tutara gider avansı denir.

Gider Avansını Kim Öder?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesinin 3. Maddesine göre, ‘’ Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.’’ Yani gider avansının davacı tarafından ödenmesi gerekir.

Gider Avansı ne zaman yatırılır?

Gider avansının davanın açılması esnasında yatırılması gerekir.

Gider Avansı geri alınabilir mi?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesine göre, ‘’Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir.’’

Gider Avansı ne kadardır?

Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 250 TL toplamını avans olarak öder. Yani taraf sayısının 2 olduğu varsayımında gider avansı, (2x5x120 TL)+ 250 TL üzerinden 1.450 TL’dir.

Yargı harçları nelerdir?

Yargılama harçları şu şekildedir: Başvurma Harcı, Karar ve İlam Harcı, Celse Harcı ve Keşif Harcı

Yargılama masraflarını kim öder?

Harçlar kanunu uyarınca yargılama harç ve giderleri davacı tarafından alınan harçtır. Harç ve giderler, dava sonunda haksız çıkan tarafa yükletilir.

Başvurma harcı ne demek?

Dava açarken davacıdan alınan harçtır. Başvurma harcı peşin olarak alınır ve maktu bir harçtır.

Peşin harç nedir?

Uyuşmazlık hakkında nihai karar verilmesi durumunda karar ve ilam harcı alınır. Karar ve ilam harcı; konusu para ile ölçülebilen davalarda, dava konusu miktarın binde 68,31’i oranındadır, konusu para ile ölçülemeyen davalarda ise maktu olarak alınır. Konusu para ile ölçülen davalarda alınan karar ve ilam harcının dörtte biri, peşin harç olarak davanın açılması sırasında peşin harç olarak alınır. Konusu para ile ölçülemeyen davalarda alınması gereken karar ve ilam harcı, davanın başında maktu olarak peşin harç adıyla alınır.

5/5 - (9 votes)

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment