HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi

HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi; Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231 de düzenlenmiştir. Nitelik itibariyle ceza adaletinin sağlanması amaçlanarak yapılan düzenleme ile sanık hakkında hükmolunan cezanın belirli şartların da sağnaması halinde bir süre açıklanmamakta ve bu doğrultuda mahkumiyet hükmü ihtiva etmemektedir.

Konuyla ilgili olarak hukuki destek almak için alanında uzman ceza avukatı ile görüşmeniz sizler için faydalı olacaktır.

hagb kararına itiraz dilekçesi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanık hakkında hükmolunan cezanın, denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, bu denetim süresinde cezanın infazının başlamaması, sanığın denetim süresi boyunca suç işlemez ve yükümlülüklerine uygun davranması halinde ceza ortadan kalkacağını düzenleyen bir uygulamadır.

Bu uygulama ile hüküm sayılan mahkeme kararı açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle hukuken varlık kazanamamakta ve bu nedenle hüküm ifade etmemektedir. Nitekim denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir. Yani HAGB koşullarına uyulması hâlinde düşme hükmüne dönüşecek, koşullara uyulmaması hâlinde ise mahkûmiyet hükmü varlık kazanacaktır.

Dolayısıyla HAGB bir mahkûmiyet hükmü değildir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, bir sanık hakkında mahkeme tarafından verilen hükmün, belirli süre için uygulanmasının ertelenmesi anlamına gelmektedir. Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Müsadereye ilişkin hükümler hariç, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmaz.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumuna göre, kanuni koşulları sağlayan kişiler hakkındaki mahkûmiyet hükmü, denetim süresi içinde, kendine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeleri ve kasıtlı yeni bir suç işlememeleri kaydıyla, kişiler hakkında hukuken bir sonuç doğurmaz.

HAGB Kararının Şartları ve Uygulanması

CMK madde 231/6 uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın; aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,

gerekir.

HAGB kararı ile sanık hakkında verilen hükmün ertelenmesi söz konusu olmaktadır. Kanunda belirtildiği üzere mahkeme HAGB kararı ile birlikte sanığa belirli koşulların yerine getirmesini yüklemektedir. Bunlar belirli süre boyunca suç işlenmemesi, sanığın topluma faydalı faaliyetlerde bulunması ve suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı maddi zararın aynen iadesi, suçtan önceki hale getirilmesi veya tazmin edilmesi şeklindedir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde, bir daha kasıtlı suç işlenmesi halinde bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Denetimli serbestlik süresi içerisinde  bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

Maddenin 9. Fıkrasında altıncı fıkranın (c) bendine atıfta bulunulmuştur. Kanun hükmü uyarınca  CMK m.231/6-c hükmünde belirtilen koşul derhal yerine getirilmediği takdirde; sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler hâlinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir düzenlemesi yer almaktadır.

HAGB kararı verilebilmesi için yapılan yargılama sonunda sanık hakkında iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezasına hükmedilmesi gerekmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına konu olabilecek hüküm, sadece mahkûmiyet hükmüdür. Dolayısıyla, mahkemece ancak mahkûmiyet hükmüne karar verildiği takdirde, diğer koşulların da varlığı halinde HAGB kararı verilebilecektir.

HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile HAGB kararına itirazın usulleri değiştirilmiştir. Eski düzenlemede HAGB kararına karşı Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sunulmaktaydı. CMK Geçici Madde 6/2-a,b uyarınca 01.06.2024 tarihinden önce verilen HAGB kararlarına karşı kanun yoluna başvurulabilecek. 01.06.2024 tarihinden itibaren yeni düzenleme ile HAGB kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

Halk arasında 8. yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile CMK madde 231 de ”Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasınıngeri bırakılmasına karar verilmez.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre mahkeme, koşulların varlığı halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilecek. İlgili taraflar bu karara karşı istinaf yoluna başvurabilecek. İstinaf mercii tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı istinaf dilekçesi doğrultusunda incelenecektir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararına İtiraz- İstinaf Dilekçe Örneği

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

Sunulmak Üzere

İSTANBUL X. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                          :

İTİRAZ EDEN SANIK       :

MÜDAFİ                               : Av. …………….

KONU                                   : İstanbul X. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 03.07.2024 tarihli sanık hakkında vermiş olduğu 2023/… Esas ve 2024/… Karar sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazlarımızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR                :

Müvekkil hakkında İstanbul X Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2023/…E. 2024/…K. Sayılı dosyasında 03.07.2024 tarihli duruşmada 5 ay hapis cezasına cezalandırılmış bu cezasına ağır ceza mahkemesince yapılan itiraz sonucu kaldırılmamış akabinde nihai olarak da hakkında HAGB kararı verilmiştir. Müvekkilimizin suç işleme kastı bulunmamaktadır. Suça ilişkin maddi ve manevi unsurlar oluşmamıştır. Dolayısıyla sayın mahkemenin vermiş olduğu HAGB kararı usul ve yasaya aykırı olup itirazen incelenerek bozulmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

….

(Burada davanın özelinde ki olaylar ve savunmaya yönelik hukuki gerekçeler yazılmalı ve CMK ile TCK kapsamında değerlendirmeler yapılmalı. Her olay kendi özelinde yazılabilir. Yargıtay ve AYM kararlarından alıntı yapılarak savunma güçlendirilebilir.)

TALEP VE SONUÇ      :Yukarda arz ve izah edilen ve re’sen nazara alınacak hususlar karşısında itirazımızın kabulü ile usul ve yasaya aykırı mahkeme kararının BOZULMASINA ve müvekkilin beraatına karar verilmesini mahkemeniz aksi kanaatte ise aşağı hadden hüküm kurulmasını arz ve talep ederiz.

Sanık Müdafi

Av………..

HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi SSS

Hagb kararına karşı itiraz mı istinaf mı?

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile HAGB kararına itirazın usulleri değiştirilmiştir. Eski düzenlemede HAGB kararına karşı Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sunulmaktaydı. CMK Geçici Madde 6/2-a,b uyarınca 01.06.2024 tarihinden önce verilen HAGB kararlarına karşı kanun yoluna başvurulabilecek. 01.06.2024 tarihinden itibaren yeni düzenleme ile HAGB kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulacaktır.

HAGB kararına uyulmazsa ne olur

HAGB kararı ile uyulması gereken yükümlülüklere uyulmaması halinde açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanır ve sanık hakkında mahkumiyet hükmü doğar.

Sanık Hagb yi kabul etmezse ne olur?

Halk arasında 8. yargı paketi olarak bilinen 7499 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile CMK madde 231 de ”Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasınıngeri bırakılmasına karar verilmez.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Buna
göre mahkeme, koşulların varlığı halinde sanığın kabul etmesine bağlı olmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilecek; ilgili taraflar bu karara karşı istinaf yoluna başvurabilecek. İstinaf mercii tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da bu kararlar gibi incelenecektir.

5/5 - (3 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Hata: İletişim formu bulunamadı.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Adli Para Cezası (TCK M.52)
  Adli para cezası ilke olarak hapis cezasına seçenek yaptırım olarak uygulanmaktadır.
 • HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi
  HAGB kararı ile sanık hakkında verilen hükmün ertelenmesi söz konusu olmaktadır. Kanunda belirtildiği üzere mahkeme HAGB kararı ile birlikte sanığa belirli koşulların yerine getirmesini yüklemektedir.
 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (Ertelenmesi) (CMK M.231)
  Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılamada hükmolunan ceza iki yıl veya daha az süreli hapis cezası yahut adli para cezası ise mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilebilmektedir.
 • Asliye Ceza Mahkemesi ve Ceza Mahkemeleri
  Asliye Ceza Mahkemeleri tek hakimlidir. Ağır Ceza Mahkemelerinden bir farkı da budur. Ağır Ceza Mahkemeleri 1 başkan ve 2 Üye toplamda 3 hakimden oluşmaktadır.
 • İftira Suçu (TCK M.267)
  Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment