35. Maddeye Göre Tebligat

35. maddeye göre tebligat ile kastedilen, muhataba Tebligat Kanunu’nun 35 maddesinin gösterdiği usul ile tebligat yapılmasıdır. Tebligat Kanunu adreste tebligat ilkesini benimsemiştir. Buna göre, tebligat muhatabın bilinen son adresinde yapılmalıdır. Tüzel kişilere yapılacak tebligatlarda, tüzel kişilerin resmi kayıtlardaki adresleri esas alınır. Tebliagt konusunda yaşamış olduğunuz hukuki uyuşmazlıklarla ilgili avukat desteği almanız faydalı olacaktır.

Tüzel kişiye yapılan tebligatta, tüzel kişinin son adresi dağıtım saatlerinde kapalıysa veya adres açık olmasına rağmen tebellüğden imtina ediliyorsa, bu adresin sicilde kayıtlı adres olup olmadığına bakılır. Şayet tebligatın çıkarıldığı adres, tüzel kişinin sicile kayıtlı adresiyse, Tebligat Kanunu’nun 21/1. veya 35/4. maddesine göre tebligat yapılması gerekir.

MADDE 21/1:Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat
yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse,
tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut
zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva
eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama
halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın
komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya
yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır”

MADDE 35/4: ”Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.

Yargıtay’a göre, tüzel kişilere TK 21/1’e göre yapılacak olan tebligatlarda, posta memurunun muhatabın adreste bulunmama nedenini veya dağıtım saatleri sonrasında dönüp dönmeyeceğini araştırma zarureti yoktur. Ancak komşuya haber verme yükümlülüğü devam etmektedir. Haber verilen komşunun adı ve soyadının, muhatapla olan bağının ve imzasının – şayet imzadan imtina ediyorsa, imzadan kaçınıldığının- mazbataya şerh düşülmesi gerekir. Aksi halde tebligat usulsüz hale gelir.

** Adrese dayalı kayıt sistemi gerçek kişiler için geçerlidir. Yani ‘MERNİS Adresi’ şerhi ile tebligatı düzenleyen Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre tebligat, tüzel kişiler bakımından uygulanamaz.

35. Maddeye Göre Tebligat Nedir?

Tüzel kişinin bilinen son adresinin tebligata elverişli olmaması veya bu adreste tebligat yapılamaması halinde, tüzel kişinin ticaret sicil müdürlüğüne kayıtlı adresine tebligat yapılması gerekir. Madde 35/4’e göre, tüzel kişilere daha önce hiç tebligat yapılmamış olsa bile, doğrudan resmi sicilde kayıtlı adreslerine tebligat çıkarılabilir. Ancak tebligatın çıkarıldığı adresin, tüzel kişinin tebliğ tarihinde sicile kayıtlı olan adres olması gerekir.

*** Her ne kadar kanun, doğrudan tüzel kişinin sicildeki adresine ilk tebligatın 35. maddeye göre çıkarılabileceğini düzenlemiş olsa da, Yargıtay’a göre tüzel kişinin sicile kayıtlı adresine doğrudan 35. maddeye göre tebligat yapılamaz. Aksi halde, bu tebliğ işlemi usulsüz olur.

Peki, 35. maddeye göre tebligat nedir? Adresini değiştiren kişinin, yeni adresini bildirmemesi ve adres kayıt sisteminde yeni adresi saptanamadığı takdirde, tebligatın eski adrese yapılması usulünü öngören düzenlemedir. Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlendiği için de, 35. maddeye göre tebligat olarak bilinmektedir.

MADDE 35:Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.
Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır. Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır.

Şartları

Gerçek kişilere 35. maddeye göre tebligat yapılması pek mümkün görünmemektedir. Zira bunun için muhatabın adres kayıt sisteminde adresinin tespit edilememesi ve daha önce bilinen son adresine usulüne uygun bir tebligat çıkarılmış olması ve iade dönmüş olması gerekir.

Tüzel kişilere 35. maddeye göre tebligat yapılabilmesi noktasında Yargıtay uygulaması bize yol gösterici niteliktedir. Yargıtay’a göre, tüzel kişinin sicile kayıtlı adresine 35. maddeye göre tebligat çıkarılabilmesi için öncelikle sicildeki adresine usulüne uygun olarak normal bir tebligat çıkarılmış olmalı. Çıkarılan normal usule göre tebligat, tüzel kişinin bu adresten taşınmış olması veya adresin kapalı olması sebebiyle geri dönmüş olmalı ve bunun neticesinde 35. maddeye göre tebligat çıkarılmalıdır.

Tüzel kişinin ilk tebligatın yapılamadığı adresi, resmi sicile kayıtlı adresi değilse, 35. maddeye göre tebligat yapılamaz. Yine, resmi sicile kayıtlı adresine yapılan ilk tebligatın ‘Muhatap şirket tanınmıyor’ veya ‘Adres yeterli değil’ kayıtlarıyla tebliğ edilmeksizin iade dönmesi halinde, bu yol işletilemez.

35. Maddeye Göre Tebligat Talebi Örneği

T.C.
İSTANBUL ANADOLU … İCRA DAİRESİ’NE
2024/…..ESAS

TALEP EVRAKI

İşlem Yapılacak Taraf Adı: XYZ Limited Şirketi – K….. Vergi Dairesi / ……
Adres : Kartal /İSTANBUL

Entegrasyon sorgusu sonucu gelen Mersis Adresine (35. Maddeye Göre Hızlı Tebligat) İcra/Ödeme Emri tebliğe çıkartılmasını talep ederim.

Talep : 30/01/2024
Av. MUSA YILMAZ

35 e göre tebligat hangi durumlarda yapılır?

Tüzel kişilerin resmi sicile kayıtlı adresine normal usule göre yapılan ilk tebligatın, adresin kapalı olması veya tüzel kişinin taşınmış olması sebebiyle iade dönmesi halinde, resmi sicile kayıtlı adresine çıkarılacak ikinci tebligat, 35’e göre yapılabilir.

35 e göre yapılan tebligat ne zaman kesinleşir?

35’e göre tebligat ile bir ödeme emri tebliğ edilmişse, kapıya asılma tarihinden itibaren itirazsız 7 gün geçmekle ödeme emri kesinleşir.

35 e göre tebligat iade olur mu?

35’e göre tebligat, resmi sicile kayıtlı adrese yapılmaktadır. Bu nedenle iade dönmesi pek muhtemel değildir. Ancak tebligat yapılacak binanın yıkılması, yanması gibi hallerde iade dönmesi söz konusu olabilir.

Tebligat teslim alınmazsa ne olur?

Tebliğden imtina halinde, Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesine göre tebligatın yapılması gerekir. Tebligat muhtara teslim edilir, haber kağıdı muhatabın adresindeki binanın kapısına yapıştırılır ve en yakın komşu, kapıcı, yönetici vs. bilgilendirilir. Bu süreç de mazbataya şerh edilir.


5/5 - (2 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment