İcra Harç ve Giderleri

İcra harç ve giderleri, 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen icra ve iflas işlerinde alınan harç ve giderlerdir. İcra ve iflas harçları Harçlar Kanununun 1 sayılı tarifesinin B bölümünde düzenlenmiştir. İcra hukuku alanına giren uyuşmazlıklarla ilgili icra avukatı ile görüşerek profesyonel destek almanız oldukça önemlidir.

İcra Harç ve Giderleri

İcra Harç ve Giderleri Nelerdir?

İcra harcı, devletin icra hukuku alanındaki hizmetine karşılık aldığı paradır. Herhangi bir icra takip işlemi yapmak isteyen kişi, gereken harcın tamamını peşin olarak ödemelidir. Harçlar Kanunu‘nun 127. maddesine göre, harcın tamamı ödenmedikçe, harca konu işlem yapılamaz. İcra takiplerinde, takipten sonra işleyecek faizler harcın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Harç, kamu düzenine ilişkin olduğundan kanuna aykırı olarak hesaplanan harca ilişkin süresiz olarak şikayet yoluna gidilebilir. İcra dosyalarınızla ilgili masraf hesaplamalarınızı icra dosyası masraf hesaplama aracı ile kolayca yapabilirsiniz.

İcraya Başvurma Harcı

İlamlı ve ilamsız icra takiplerinde, takip talebinde bulunan alacaklıdan icraya başvurma harcı alınır. Bu harç maktudur ve her yıl yeniden belirlenir. Takip sonunda alacaklı haklı çıkarsa, bu harç borçluya yüklenir.

Peşin Harç

Peşin harç ilamsız takiplerde alınır ve alacak miktarının binde beşi oranındadır. Bu harç, takip sonunda alınacak olan asıl harca mahsup edilir. İlamsız takiplerde, alacaklı dava açmaya mecbur kalırsa peşin harç kendisine geri verilir veya alacaklı talep ederse mahkeme harcına mahsup edilir. Yine bu harç da takip sonunda haksız çıkan borçluya yüklenir.

İlamlı takiplerde peşin harç alınmaz, yalnızca başvurma harcı alınır. Borçlulardan biri hakkında icra takibine başlandıktan sonra kefil, ciranta, müteselsil borçlu gibi diğer borçlulara ödeme emri gönderilebilmesi için alacaklının yeniden peşin harç ödemesi gerekir.

Tahsil Harcı

Konusu para olan ve parayla değerlendirilebilen icra takiplerinde takip dosyasına yapılan ödemeler nedeniyle alacak miktarı üzerinden alınan oransal bir harçtır. Harç oranı, takip aşama kaydettikçe artmaktadır, alacağın tahsil edildiği aşamaya göre değişiklik göstermektedir.

Tahsil harcın ödenmesi, tek başına borcun ödendiği anlamına gelmez. Tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir, yükümlüsü alacaklı değil, borçludur. Tahsil harcı aşağıdaki oranlarda alınır:

 • Ödeme veya icra emrinin tebliğinden sonra hacizden önce ödenen paralardan % 4,55
 • Hacizden sonra satıştan önce % 9,10
 • Satıştan sonra tahsil edilen paralardan % 11,38
 • Takibe geçmeyen ipotek alacaklılarına ihale bedelinden ödenen paralardan % 2,27

Tahsil harcı alacağının doğması için icra veya ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi gerekir. Ödeme veya icra emri tebliğe çıkarılmış ancak henüz tebliğ edilmemişse ve bu dönemde dosya borcu ödenirse tahsil harcı alınmaz.

Takipten sonra işleyecek faizler harcın hesabında dikkate alınmaz, işleyecek faizin harç matrahına eklenmemesi gerekir.

Borçlu tarafından alacağın taksitler halinde ödenmesi durumunda, her bir ödeme yapılmasında tahsil harcı alınır. Kısmi ödemelerde, ödeme tutarı üzerinden tahsil harcı ve vekalet ücreti hesaplanıp toplam alacağa eklenir. Ardından yapılan ödeme, öncelikle masraf, vekalet ücreti ve faizden mahsup edilir.

Haciz yoluyla takiplerde, süresinde satış istenmediği gerekçesiyle hacizlerin kaldırılması istemi harca tabi değildir. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde, süresi içerisinde satış istenmezse takip düşer ve düşen takipten tahsil harcı alınmaz.

Yargıtay’a göre, alacaklının hacizli mallardan yalnızca bir kısmı üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına yönelik talebi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine oluşturur. Bu durumda hacizlerin kaldırılması için tahsil harcının ödenmesi gerekir. Ancak alacaklının satış talebinden vazgeçmiş olması, alacağın haricen tahsil edildiğine karine değildir.

Yargıtay’a göre, ihtiyati haciz aşamasında haczedilen mal ve haklardaki haczin kaldırılması için tahsil harcı alınmaz.

İcranın Yerine Getirilmesi Harcı

Konusu parayla değerlendirilmeyen icra takiplerinde, takibin başarıyla sonuçlanması neticesinde alınan harçtır ve icra takibinin sonunda maktu olarak alınır.

Cezaevi Harcı

Cezaevi ve mahkeme binalarının yapımı için alınan cezaevi harcı, icra takibinin sonunda alınır. Kıymeti belirli olan ilamlı ve ilamsız takiplerde tahsil edilen paranın %2’si oranında cezaevi harcı alınır. Kıymeti belirli olmayan ilamların icrasında ise, tahsil edilen harcın yarısı miktarında alınır.

Cezaevi harcı borçluya yükletilmez, bu harca alacaklı katlanır. Haricen tahsil olunan paradan cezaevi harcı alınmaz.

İcra takibinin konusu olan ilam feragat nedeniyle ortadan kalkmışsa takip de konusuz kalır. Konusuz kalan takipteki hacizlerin kaldırılması için cezaevi harcı alınmaz.

Feragat Harcı

İcra takibinden vazgeçildiği takdirde, vazgeçilen tutara ait tahsil harcının yarısı feragat harcı olarak alınır. Haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra takipten vazgeçilmesi halinde ise tahsil harcı tam alınır. Feragat harcı alacaklından alınır.

Yargıtay’a göre, takipten feragat alacağın haricen tahsil edildiğine karine oluşturur ve alacaklı tarafından harç ödenmesi gerekir. Ödeme veya icra emrinin tebliğinden önce takipten vazgeçilmesi halinde feragat harcı alınmaz.

Haciz, Teslim ve Satış Harcı

İcra ve iflas işlemlerinin icra memuru tarafından daire dışında yerine getirildiği durumlarda alınan harçtır. Bu harç maktudur ve her bir işlem için ayrı alınır.

Merkezi Takip Sistemi Harcı

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerde peşin olarak alınan harçtır. Bu harç, alacak tutarının % 2’si olarak alınır ve icraya başvurma harcından az olamaz.

Haciz aşamasına geçilmeden sonuçlanan MTS takipleri için ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmaz.

İcra Harç ve Giderleri – İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar

İcra Mahkemesinde aşağıdaki harçlar alınır:

Başvurma Harcı: İcra mahkemesine yapılan her türlü talepten maktu başvurma harcı alınır.

Karar ve İlam Harcı: Kural olarak icra mahkemesince verilen kararlarda maktu karar ve ilam harcı alınır. Ancak icra mahkemesince görülen iş hukuken dava niteliğinde ise binde 68,31 oranında oransal karar ve ilam harcı alınır.

İcra Harç ve Giderleri – İcra Giderleri

İcra giderleri, icra organlarının takip işlemini tam ve doğru yürütebilmeleri için yaptıkları harcamalardır. İcra giderleri, devlet hazinesine değil, hizmeti veya işi yapan kişilere ödenir.

İcra vekalet ücreti, icra giderleri arasındadır. İcra vekalet ücretinin tutarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılan sözleşmeye bakılmaksızın Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanır ve kim haksız çıkarsa vekalet ücreti ona yüklenir. İcra mahkemesinin, icra dairesi tarafından hesaplanan vekalet ücretine ilişkin verdiği kararlar kesindir.

İlamlı takiplerde, alacak için ticari faize karar verilmiş olsa da, icra vekalet ücreti için ticari faiz işletilemez, yalnızca yasal faiz istenebilir.

İcra takiplerinde sözleşmesel vekalet ücreti, karşı taraftan talep edilemez, bu ücret vekalet sözleşmesinin tarafı olan kişiden istenir.

İcra giderleri de alacaklı tarafından peşin olarak ödenir ve takip sonunda haksız çıkan tarafa yükletilir. Alacaklı ilk ödenen paradan yaptığı giderleri alır.

İcra Harç ve Giderleri Hakkında SSS

İcra harç ve giderleri nelerdir?

İcraya başvurma harcı, peşin harç, tahsil harcı, icranın yerine getirilmesi harcı, cezaevi harcı, feragat harcı, haciz, teslim ve satış harcı ve Merkezi Takip Sistemi Harcı

İcra takibinde tahsil harcını kim öder?

Tahsil harcı, alacaklı parayı icra dairesi kasasından tahsil ederken alınır. Ancak, tahsil harcının yükümlüsü alacaklı değil, borçludur.

Tahsil harcı ödenmeden dosya kapanır mı?

Hayır, kapanmaz.

5/5 - (4 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment