Tehdit Suçu Cezası (TCK M.106)

Tehdit Suçu cezası, Türk Ceza Kanunu’nun ‘’Kişilere Karşı Suçlar’’  başlığının Yedinci Bölümünde ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ başlığı altında madde 106’da düzenlenmiştir. Konuyla ilgili olarak ceza avukatı ile görüşerek hareket etmeniz sizler için faydalı olacaktır.

tehdit cezası suçu

Türk Ceza Kanunu Madde 106

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit suçu ile korunan hukuki değer kişilerin huzuru ve sükunudur. Söz konusu madde ile kişilerin kendisine özgü sulh ve sükununa karşı işlenmiş saldırılar cezalandırılmaktadır. Burada söz konusu gerçek kişilerdir. Tüzel kişiler tehdit suçunun mağduru olamazlar.

Tehdit çoğu zaman başka bir suçun unsurudur. Örneğin failin eylemi yağma suçunu oluşturuyorsa tehdit yağma suçunun unsurlarından biridir ve tehdit suçundan ayrıca ceza verilmeyecektir. Bu sebeple tehdit, genel ve tamamlayıcı bir suçtur.

Tehdidin yapılmasıyla tehdit suçu tamamlanır. Herhangi bir maddi sonucun meydana gelmesine sebep yoktur. Fail, tehdidi mağdura iletme kastıyla yapmalı. Mağdura iletilemeyen tehdit, suç oluşturmaz.

Tehdit ile, kişinin hayatı veya vücut bütünlüğünü tehlikede bırakılacağı, suç teşkil eden bir fiilin işleneceği, genel olarak kuvvet kullanılacağı ve herhangi bir kötülüğün haksızlığın gerçekleştirileceği mağdura bildirilir. Kötülüğün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tehdit edenin iradesine bağlıdır. Bu kötülüğün bizzat tehdit eden tarafından gerçekleştirilmesi aranmaz. Bir üçüncü kişi tarafından da bu kötülüğün gerçekleştirileceğinin belirtilmesi yine tehdit suçunu oluşturmaktadır.

Yapılan hareketin tehdit suçunu oluşturabilmesi için elverişlilik unsuru önem arz eder. Buna göre sarf edilen sözler, davranışlar muhatabın üzerinde ciddi bir korku yaratma açısından elverişli olmalı. Bu davranış ve sözleri muhatap ciddiye almamış olsa dahi tehdit yine gerçekleşmiştir.

Tehdit konusu kötülük sadece mağdura değil, üçüncü bir kişiye yönelikte olabilir. Ancak bu durumda mağdur ile üçüncü kişi arasında mevcut bir akrabalık veya yakınlık ilişkisi olmalıdır.

Tehdidin, mağdurun kendisi veya yakınlarının hayatına, vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırıdan bahisle yapılması suçun temel şeklini oluşturur. Buna karşın, tehdidin, mağduru malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle işlenmesi halinde ise suçun temel şekline göre daha az cezayı gerektirmektedir.

Tehdit Suçunun Nitelikli Hali

Madde 106/2 de yer alan hüküm ile tehdit suçunun daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hali düzenlenmiştir. Bu haller tehdidin kapsadığı korkutma bakımından mağdurda ciddi kaygılar oluşturan elverişli durumlardır.

2) Tehdidin;

 • Silahla,
 • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

 • Tehdit suçunun silahla işlenmesi

Tehdidin silahla işlenmesi halinde mağduru korkutmak daha elverişli ve kolay hale gelmektedir. Mağdurun tehdite karşı cesareti daha çabuk kırılacaktır.

Ancak silahın korkutmaya elverişli olması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 6 da ‘’Tanımlar’’ başlığı altında silahın tanımı yapılmıştır buna göre Silah deyiminden;

 1. Ateşli silahlar,
 2. Patlayıcı maddeler,
 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler, anlaşılmaktadır.
 • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi,

Keza kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit halinde meydana gelen korku çok daha yoğun olur. Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale getirmesi görünüşünü tamamen değiştirmesidir.

 • İmzasız mektupla işlenmesi

İmzasız mektup, sahibi bilinmeyen yazılı bildirimi ifade eder. Mektubu yazanın kim olduğu mağdur tarafından anlaşılıyorsa bu nitelikli hal uygulanmaz.

 • Özel işaretlerle işlenmesi,

Bir kimsenin kapısına kanlık giysi, bomba haline getirilmiş şeyler, kurukafa, kafatası, tabut vb. şeyler bırakmak özel işaretlerle tehdit suçu işlenmiş sayılır.

 • Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi,

Suçun birden fazla kişiyle işlenmesi hükmünde iki ve daha fazla kişi kabul edilmektedir. Bu nitelikli halin kabulü için birden fazla kişinin de suça iştirak etmesi gerekir.

 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi,

Tehdidin, suç örgütü adı kullanılarak onun oluşturduğu korkutucu güçten yararlanırsa nitelikli hal kabul edilir. Ancak failin suç örgütü üyesi olmasına gerek yoktur. Burada, tehdidin kaynağının suçla organize bir güce bağlanmasının suçun işlenmesini daha kolay hale getirmesi ve buna bağlı olarak korunma veya savunma yapmanın zor oluşu bu bendi ağırlaştırıcı neden olarak kabulüne etki etmektedir.

Fail tehdidin ciddiliğini vurgulamak için birisini kasten öldürebilir, yaralayabilir veya malvarlığına bilerek ve isteyerek zarar verebilir. Bu halde yalnızca tehdit suçundan ceza verilmez. İşlenen diğer suçlardan dolayı da cezaya hükmedilir.

Sözlü Tehdidin İspatı

Sözlü tehdit suçunun ispatı birçok şekilde olabilir. Sözlü tehdit anında olaya şahit olanlar var ise tanık delili, sesli veya görüntülü kayıtlar suçun ispatı açısından mahkemeye sunulabilecek delillerdir.

Mesajla Tehdit Suçu Cezası

Tehdit suçunun ileti araçlarıyla işlenmesi halinde de suçun temel şeklinde göre değerlendirme yapılır. Bu halde tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Telefonla mesaj gönderilerek tehdit edilmesi halinde telefon numarasının kime ait olduğu ilgili kurumlara yazılarak ortaya çıkarılabilecek bir husustur. Dolayısıyla telefon numarasının kime ait olduğu mağdur tarafından bilinmese dahi gerekli araştırmalarla bu bilgiye erişim mümkün olduğundan ötürü tehdit suçunun imzasız mektupla işlenmesi nitelikli hali bu durumda uygulanmamaktadır. Aynı durum tehdit mesajlarının mail yoluyla gönderilmesi halinde de geçerlidir. Mesajın hangi bilgisayar ve IP adresinden gönderildiğinin tespiti mümkündür.

Yargıtay tarafından sair tehdit olarak değerlendirilen eylemler:

“Eşimin peşini bırak, bırakmazsan senin için iyi olmaz. Samsun’a gel görüşelim” “50.000 TL vereceksin. Vermezsen sonunu sen düşün sıra sana geliyor, senin de işini bitireceğim, halledeceğim” “seninle görüşece ğiz” “yakalarsam hiç şansın yok, oğlum gözüme sakın görünme” “ya sen gel ya da ben geleceğim ben gelirsem kötü olacak bu tehdit değil anlamaya çalış. Gelirsem elimdekilerle gelicem bu işin şakası yok.”, “akşama görüşürüz bak sana neler getirecem Ferruh Ahmet abi hep beraber seyredecez sen görecen Emine…” “daha bir şey yapmadım, sen göreceksin” “seni mahvedeceğim, süründüreceğim, kaç kuruşluk öğretmensin” “bu köye gelirseniz görüşürüz”102 “Ben paramı almasını bilirim” ‘İyilikle olmazsa zorlukla olur, parayı vermezsen senin için iyi olmaz.” “Bu parayı vereceksin, vermezsen zorla almasını bilirim” “arazi benim git kafanı taşlara vur, bir daha gelirsen fena yaparım” “Ya benim olacaksın ya da İzmir’i terk edecek- sin”103 “….seni yakalarım.”, “….bugünden sonra peşindeyim.” “..bu işin çıkışı da var, çıkar çıkmaz senden hesap soracağım” “sizi bu limanda barındırmayacağım” ‘’seni öldürürüm’’…

Tehdit Suçu Cezası

Basit nitelikli tehdit suçunun cezası 2 şekildedir. Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. O halde kadına karşı tehdit suçunun işlenmesi halinde 9 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tehdit suçunun nitelikli halinde ise daha fazla cezaya hükmedilmektedir. Tehdidin; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Tehdit Suçu Cezası SSS

Tehdit suçu nasıl ispatlanır?

Tehdit suçu, tanık delili, ses ve görüntü kayıtları, mesaj kayıtları, sanığın suçlamaları kabul etmesi ile ispatlanabilir.

Tehdit suçu tutuklama olur mu?

Tehdir suçunun nitelikli hali daha fazla cezayı gerektirir ve cezanın alt sınırı 2 yıldan başlar. Ceza Muhakamesi Kanunu uyarınca tutuklamayı gerektiren katalog suçlar arasında tehdit suçu sayılmamaktadır. Ancak yine de kuvvetli suç süphesinin oluşması halinde hakim tutukluluğa hükmedebilir.

Basit tehdidin cezası nedir?

Basit tehdit suçu bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eddilmesiyle oluşur. Basit tehdit suçu işlenmesi halinde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tehdit edilen kişi ne yapmalı?

Tehdit edilen kişi emniyete veya savcılığa giderek derhal suç duyurusunda bulunmalıdır. Süreci bir ceza avukatı ile yürütmek daha sağlıklı olacaktır.

Tehdit suçu uzlaşma kapsamında mı?

TCK m.106/1 hükmünde yer alan basit tehdit suçu uzlaştırma kapsamındadır. Tehdit suçunun nitelikli halini oluşturan hükmü TCk m.106/2 uzlaştırma kapsamında değildir.

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Hata: İletişim formu bulunamadı.

Son Yayınlanan İçerikler

 • İftira Suçu (TCK M.267)
  Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır.
 • Hırsızlık Suçu Cezası (TCK M.141)
  Hırsızlıkta failin mala zilyet olmaması gerekir ki aksi takdirde hırsızlık değil, güveni kötüye kullanma suçu oluşur.
 • Sosyal Medyada Hakaret Suçu
  Fiil, yalnızca fiziken bir kişinin karşısına geçip hakaret teşkil eden sözlerin söylenmesiyle oluşmamaktadır.
 • Hakaret Suçu
  İleti yoluyla hakarette (hakaret içeren bir mektup, telefon konuşması veya yazılı bir mesaj) failin kullandığı vasıtalar ile mağduru hedef aldığını bilmesi ve mağdur tarafından bu fiilin öğrenileceğini istemesi gerekir.
 • İhtiyati Tedbir
  Kural olarak paradan başka şeyler için ihtiyati tedbir istenebilir, para ve teminat alacakları istenemez.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment