Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma avukatı ile eşler karşılıklı anlaşarak kısa sürede boşanabilmektedir. Bunun için belirli şartların varlığı aranmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin düzenleme Türk Medeni Kanunu madde 166/3’te karşımıza çıkmaktadır. Buna göre;

‘’ Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.’’

anlaşmalı boşanma avukatı musa yılmaz ile boşanma süreci
anlaşmalı boşanma avukatı ile sorunsuz bir boşanma süreci yaşayabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için aşağıdaki şartların varlığı aranır.

Evlilik En Az 1 Yıl Sürmüş Olmalıdır: TMK madde 166/3’e göre, anlaşmalı olarak boşanma davasına başvurabilmek için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması zorunludur. Bu süre, resmi nikah tarihinden itibaren başlar ve dava tarihi itibariyle 1 yılın dolmuş olması aranır.

– İki Tarafın da Boşanmak İstediklerine Dair Karşılıklı İrade Beyanlarının Olması Gerekir: TMK madde 166/3’e göre, anlaşmalı boşanma davasının varlığından söz edebilmek için, eşlerin boşanma istemlerine dair karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları olması gerekmektedir. Eşler birlikte mahkemeye başvurabilirler. Aynı zamanda eşlerden birinin açtığı anlaşmalı boşanma davasını diğerinin kabul etmesiyle de anlaşmalı boşanma davası mümkün olabilmektedir.

– Tarafların Duruşmada Hakim Tarafından Bizzat Dinlenmesi Gerekir: Anlaşmalı boşanma davasının koşullarından biri de tarafların hakim tarafından duruşmada bizzat dinlenmesidir. Eşlerin, avukatla temsil ediliyor olsalar dahi duruşmaya katılmaları gerekmektedir. Vekilin özel yetkisi olsa bile, asıl taraflar dinlenilmeden anlaşmalı boşanmaya karar verilemez. Çünkü bu durumda anlaşmalı boşanmanın şartları oluşmaz.

­­– Hakim, Tarafların Serbestçe İradelerini Açıkladıklarına Kanaat Getirmelidir: Hakim, tarafları dinlediğinde, her iki tarafın da özgür iradesiyle boşanmak istediklerine kanaat getirmelidir. Tarafların kendi iradeleriyle boşanmak istedikleri anlaşılmıyorsa anlaşmalı boşanmaya karar verilemez. Örnek vermek gerekirse, hakim taraflardan birinin baskı veya tehdit sonucu boşanmak istediğine kanaat getirirse anlaşmalı boşanmaya karar vermeyecek, dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

– Hakim, Tarafların Boşanmanın Mali Sonuçları Ve Çocukların Durumuna İlişkin Boşanma Protokolünü Uygun Bulması Gerekir: Boşanmak isteyen taraflar, boşanmanın ferileri denilen mali sonuçlar ve çocukların durumu konusunda anlaşmış olmalı, buna ilişkin bir protokol (anlaşma, sözleşme) düzenlemelidir. Düzenlenen bu protokol de hakim tarafından uygun bulunmuş olmalıdır.

Boşanmanın mali sonuçlarını, nafaka (iştirak, yoksulluk), maddi ve manevi tazminat talepleri oluşturmaktadır. Tarafların bu konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Mal paylaşımı veya ziynet eşyalarının teslimi konularında anlaşılamaması, anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi konusunda önem arz etmez. Diğer bir ifadeyle, taraflar mal paylaşımı ve ziynet eşyaları konusunda anlaşamamış olsalar dahi anlaşmalı olarak boşanabilirler. Zira anlaşmalı boşanmada, malların paylaşımı ve ziynet eşyalarının teslimi konularında anlaşılması aranmaz.

Bazı durumlarda, taraflardan biri kısa sürede boşanmaya karar verilmesi için ekonomik gücünün üzerinde yükümlülük altına girebilir. Daha sonra bu yükümlülüklerin kaldırılması veya azaltılması talepli davalar, iyi niyet kuralları ve sözleşmeyle bağlılık ilkelerine aykırılık teşkil edeceğinden, bu talepler mahkemece reddedilebilir.

Boşanma hukuku ve avukatı konseptini gösteren sembolik bir görsel
Boşanma hukukunda uzman avukatlarla tanışın. Anlaşmalı boşanma avukatı ile süreci sorunsuz bir şekilde yönetin.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı boşanma süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

Davanın Açılması: Anlaşmalı boşanma davasında, taraflar birlikte başvurabilirler. Bu durumda her iki taraf da davacı-davalı sıfatına sahip olur. Her iki eş de dava dilekçesini davacı-davalı sıfatıyla imzalamalıdır.

Eşlerden birinin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi şeklinde de anlaşmalı boşanma mümkün olmaktadır. Bu durumda davayı açan eş davacı, diğer eş ise davalı sıfatına sahip olur.

Boşanma davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde, boşanma davalarına asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla bakar.

Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili aile mahkemesi ise, eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Harç ve Yargılama Giderlerinin Yatırılması: Boşanma davası maktu harca tabidir. Anlaşmalı boşanma için yargılama giderleri ve vekalet ücreti ödenmesi konusunda anlaşılmış olması gerekmez. Harç ve yargılama giderinin ödenmemesi halinde dava açılmamış sayılacaktır.

Mahkeme Tarafından Duruşma Tarihi Verilmesi: Boşanma davası açıldığında, gerekli yargılama usul işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Eşler boşanma davasını birlikte açmışlarsa, tensip zaptı düzenlenerek, taraflara duruşma gününü bildirir usulüne uygun tebligat yapılır. Eşlerden birinin dava açması halinde ise, mahkeme diğer eşe cevap dilekçesi yazması için 2 haftalık süre verir. Diğer eşin anlaşmalı boşanmayı kabul ettiğini bildirmesi halinde, yine usulüne uygun tebligat ile duruşma günü bildirilir. Anlaşma protokolü yapılmışsa boşanma davasının ekinde mahkemeye sunulmalıdır.

Duruşmaya Tarafların Bizzat Katılması: Tarafların kanun gereği duruşmaya bizzat katılması zorunludur. Eşlerden birinin duruşmaya katılmaması halinde avukatının boşanma iradesine ilişkin beyanı bir anlam ifade etmez. Hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekir. Tarafların anlaşmalı boşanmayı, boşanma protokolüne uygun olarak kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekir. Bu beyanlarını özgür iradeleriyle yaptıklarının hakim tarafından anlaşılmış olması gerekir.

Boşanma Kararı: Hakim tarafları bizzat dinledikten ve boşanma protokolünü uygun gördükten sonra boşanmaya karar verecektir. Anlaşmalı boşanma protokolü, velayet, nafaka, çocukla kişisel ilişki, maddi ve manevi tazminat hususlarını kapsamalı ve hakim tarafından uygun bulunmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan hususların, gerekçeli kararda yer alması gerekir.

Kararın Kesinleşmesi: Boşanma kararının hüküm ifade etmesi için kesinleşmiş olması gerekir. Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta sonra karar kesinleşecektir.

Boşanma avukatı hizmetleri ve danışmanlık konseptini yansıtan bir görsel.
Anlaşmalı Boşanma avukatı ile güvenilir ve profesyonel hukuki destek.

Anlaşmalı Boşanma Ücretleri 2024

Anlaşmalı boşanma davalarında yargılama giderleri, başvurma harcı, peşin harç ve gider avansından oluşmaktadır. 2024 yılı itibariyle başvurma harcı 427,60TL, peşin harç 427,60TL ve gider avansı da 1120 TL’dir. Bu masraflara vekalet ücreti dahil değildir. Anlaşmalı boşanma davalarında vekalet ücreti 17.900 TL + KDV’dir.

Masrafların anlaşmalı boşanma davası açılırken peşin ödenmesi gerekir. Kural olarak yargılama giderlerini davayı açan öder. Taraflar birlikte mahkemeye başvurmuşsa birlikte ödeyebilirler. Daha sonra davayı kaybeden tarafa rücu edilir. Anlaşmalı boşanma davalarında genellikle yargılama giderlerinin kim tarafından ödeneceği konusunda anlaşılmış olur. Ancak anlaşmalı boşanma davasında, yargılama giderleri konusunda anlaşılmış olmak zorunda değildir. Taraflar yargılama giderlerinin birlikte ödeneceğine ilişkin anlaşma yapabilirler.

Avukatlık ücreti, kendisini avukat ile temsil ettiren kişi tarafından ödenir. Karşı vekalet ücreti ise, davayı kaybeden tarafından, davayı kazanan tarafın avukatına ödenir. Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar, karşı vekalet ücreti ödemeyeceklerini kararlaştırabilirler. Bu durumda karşı vekalet ücretini, kendisini avukatla temsil ettiren taraf ödeyecektir.

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma

Hukukumuzda tarafların kendisini avukatla temsil ettirme zorunluluğu yoktur. Asılların anlaşmalı boşanma davasını avukat tutmadan açabilmesi mümkündür. Bu durumda, dava dilekçesinin ve ekindeki anlaşma protokolünün hukuka ve tarafların taleplerine uygun şekilde hazırlanmasında hatalar yapılması ihtimali oldukça artacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolünde yapılacak bir küçük hata, telafisi mümkün olmayan veya oldukça zor olan sonuçlara yol açabilir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde asgari olarak velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması, nafaka, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşılmış olması gerekir. Tarafların avukatsız anlaşmalı boşanma davası açma durumunda bu hususlarda yapacağı küçük bir hata telafisi güç sonuçlara yol açabilecektir. Çünkü anlaşma protokolünde üzerinde anlaşılan hususlar hüküm fıkrasına yazılacaktır. Karar kesinleştikten sonra bu konulara ilişkin taleplerde bulunmak mümkün olmayacaktır.

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davasının en önemli şartı, evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olmasıdır. Buna göre, resmi nikah tarihi ile anlaşmalı boşanma davasının açılma tarihi arasında en az 1 yıl olması gerekir. 1 yıllık süre, anlaşmalı boşanma davası açmak için zorunlu kılınmış olsa da boşanmak için dava şartı değildir. Başka bir ifadeyle, 1 yıl dolmadan açılan anlaşmalı boşanma davasının reddine karar verilmez, dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Zira 1 yıl dolmamış olmasına rağmen eşlerin birlikte başvurarak boşanmak istemeleri veya bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına karine teşkil eder.

Böyle bir durumda, hakim tarafından taraflara ek süre verilerek, taraflardan boşanmaya sebep olan hususlara ilişkin iddia ve savunmalarının dayanağı bütün olayları beyan etmesi ve bunlara ilişkin delilerini sunması istenir. Taraflar bu konulara ilişkin dilekçeleri sunduktan sonra ön inceleme yapılarak tahkikata geçilir. Usulüne uygun deliller toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilir.

1 Yıl Dolmadan Boşanma Mal Paylaşımı

Söz konusu eşlerin 1 yıl dolmadan boşanması ise, bu halde anlaşmalı boşanmadan söz edilmesi mümkün değildir. Anlaşmalı veya çekişmeli olduğu fark etmeksizin boşanma davası ile mal paylaşımı davası birlikte açılamaz, ancak aynı anda farklı bir dava olarak açılması mümkündür. Bu durumda, mal paylaşımı davasının görülmesinde, hakim tarafından boşanma davası kesinleşinceye kadar bekletici mesele yapılır.

01.01.2002 tarihinden önceki kanun döneminde, mallar kimin üzerine kayıtlıysa onun olurdu. Yani mal ayrılığı, yasal rejimdi. Bu tarihten sonra ise günümüzdeki Türk Medeni Kanunu’na göre, edinilmiş mallara katılım rejimi benimsenmiştir. Buna göre, evlilik birliği içerisinde edinilen mallar üzerinde eşlerin eşit pay hakları vardır. Elbette ki eşlerin kişisel malları bu paylaşımın kapsamı dışındadır. Eşler, mal paylaşımı davasında katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı talep edebilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Eşin Soyadını Kullanma

Boşanma kararından sonra kural olarak kadın evlenme öncesindeki soyadına döner. Boşanma halinde, kural olarak kadın eski kocasının soyadını kullanamaz. Boşanma kararının kesinleşmesi ve nüfus kayıtlarına işlenmesi ile birlikte kadın önceki soyadını kullanmaya başlar.

Ancak bazı durumlarda, kadının eski kocasının soyadını kullanması, iş ve sosyal durumu açısından eski kocasının soyadıyla bilinmesi sebebiyle gerekli ve yararlı olabilir. TMK 173/2’ye göre, ‘’Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.’’ Yargıtay’a göre, bu hükmün amacı, kadının sosyal durumunda olumsuz değişiklik olmasının önüne geçmektir.

Anlaşmalı boşanma davasında kadın, eski eşinin soyadını kullanmak istiyorsa bu hususun mutlaka anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gerekir. Aksi halde ayrı bir dava açmak suretiyle eski eşin soyadını kullanmayı talep etmesi gerekecektir. Burada da kocasının soyadını kullanmakta menfaatinin olduğunu ve bunun kocasına zarar vermeyeceğini ispat etmesi gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Boşanmanın mali sonuçları, tarafların anlaşma boşanma aşamasında üzerinde anlaşmaya varmalarının zorunlu olduğu ve hakim tarafından uygun görülmesi gereken hususlardır. Nafaka da boşanmanın mali sonuçları arasındadır ve tarafların boşanma protokolünde bu konu üzerine anlaşmış olmaları gerekir.

Ödenecek nafaka konusunda taraflar anlaşmış olmalıdır. Tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka talepleri olmaması durumun da, bu hususunda anlaşma protokolünde belirtilmesi gerekir.

Anlaşma protokolünde nafaka talebi olmamasına rağmen, taraflardan birinin duruşmada nafaka talep etmesi anlaşmalı boşanma davasını çekişmeli hale getirir. Ancak söz konusu iştirak nafakası olduğunda, velayeti kendisine bırakılan taraf, anlaşma protokolünde talep etmemiş olsa dahi, her zaman iştirak nafakası talep edebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat

Maddi ve manevi tazminat konuları da, anlaşmalı boşanmanın mali sonuçlarındandır. Taraflar anlaşmalı olarak boşanabilmek için maddi ve manevi tazminat konularında anlaşmış olmalıdır. Bu anlaşma protokolünün de hakim tarafından uygun bulunmuş olması gerekir. Tarafların tazminat konusunda anlaşamamaları, anlaşmalı davayı çekişmeli hale getirir. Tazminat haklarının saklı tutulması suretiyle anlaşmalı boşanma kararı verilemez.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların nafaka, maddi veya manevi tazminat istememesi, anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi halinde, bu taleplerden feragat anlamına gelmez. Çünkü nafaka veya tazminat talebinin olmaması, anlaşmalı boşanmanın sağlanmasına yöneliktir. Anlaşmalı boşanmamanın gerçekleşmemesi halinde, tekrar talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuğa Nafaka

Anlaşmalı boşanmada çocuk için verilen nafaka, iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine bırakılmayan eşin, ortak çocuğun bakım ve giderleri için gücü oranında, velayet hakkı kendisine verilen eşe, yapması gereken ekonomik katkıdır. Tarafların anlaşmalı boşanma davasında, iştirak nafakası konusunda talepleri olmasa bile, bu husus hakim tarafından resen dikkate alınmalıdır. Çünkü iştirak nafakasına ilişkin hükümler, kamu düzenindendir. İştirak nafakasında, çocuğun özelikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından üstün yararı göz tutularak, nafaka borçlusunun ekonomik gücü oranında bir miktar belirlenir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka

Taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünde herhangi bir nafaka talebinde bulunmayacakları konusunda anlaşmış olabilirler. Bu anlaşma hakim tarafından uygun görülmüş, protokoldeki şartlar çerçevesinde boşanmaya karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiş olabilir. Taraflardan biri, aslında nafaka istiyor olmasına rağmen, bir an önce boşanmaya karar verilmesi için talep etmediğini beyan etmiş olabilir. Boşanma kararı kesinleştikten sonra taraflardan birinin, boşanma sebebiyle yoksulluğa düştüğü gerekçesiyle yoksulluk nafakası talep etmesi iyi niyet ve sözleşmeye bağlılık ilkeleriyle bağdaşmaz. Anlaşmalı boşanma kararı kesinleştikten sonra kusur tartışması yapılamaz. Aynı zamanda boşanmanın mali sonuçları hakkında daha sonra istekte bulunulamaz.

Ancak müşterek çocuğun velayeti kendisine verilen eş, anlaşma protokolünde talep etmemiş olsa dahi, daha sonra iştirak nafakası talep edebilir. Zira yukarıda da bahsettiğimiz üzere, iştirak nafakası çocuğun bakım, eğitim ve sağlık gibi üstün yararına ilişkin olup kamu düzenindendir.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Ziynet Eşyası Davası

Ziynet eşyalarının teslimi, anlaşmalı boşanma protokolünde var olması ve tarafların üzerinde anlaşmış olması gereken zorunlu hususlardan değildir. Ancak taraflar boşanma protokolünde ziynet eşyalarının kimde kalacağı konusunda anlaşmış olabilir. Bu hususun protokole açıkça ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde protokolde belirtilmesi gerekir.

Ziynet eşyaları konusunda anlaşmamış olmak, anlaşmalı boşanma davası için engel teşkil etmez. Taraflar ayrıca açacakları davayla ziynet eşyalarına ilişkin husumetlerine dair karar verilmesini isteyebilirler.

Daha önceki Yargıtay uygulamaları, düğünde takılan ziynet eşyalarına kadına bağış olduğu yönündeydi. Kişisel eşya olarak nitelendirilen ziynet eşyalarının kadında kalması gerektiği kanaati hakimdi. Ancak Yargıtay son zamanlarda bu görüşünü değiştirdi. Gelinen son aşamada, kadına özgü olarak nitelendirilen (bilezik, kolye vb.) gibi eşyalar dışında kalan ve erkeğe takıların erkeğin kişisel eşyası olduğu görüşü ön plana çıkmıştır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Yapılması Gerekenler

Anlaşmalı boşanma için öncelikle kanunda yer alan şartların var olması gerekir. Bu şartlar ise;

 • Evlilik birliği en az 1 sürmüş olmalıdır.
 • Taraflar, boşanmak istediklerine ilişkin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında bulunmalıdır.
 • Taraflar duruşmaya bizzat katılmalıdır.
 • Hakim, tarafların iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmelidir.
 • Boşanma protokolü hakim tarafından uygun bulunmalıdır.

Dava dilekçesi: Yukarıdaki şartlar sağlandığı takdirde, eşlerin birlikte açtığı dava ile veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul edeceğine ilişkin beyanla, mahkemeye dava dilekçesi sunulmalıdır. Buna ilişkin harç ve yargılama giderlerinin yatırılması gerekir. Hazırlanmış ise boşanma protokolünün de dilekçe ekinde sunulması gerekir. Protokolün her iki eş tarafından imzalanmış olması gerekir.

Duruşmanın Tebliği: Dava dilekçesi kendisine sunulan mahkeme, tensip düzenleyerek duruşma gününü taraflara usulüne uygun bir şekilde tebliğ edecektir.

Tarafların Duruşmaya Bizzat Katılması: Anlaşmalı boşanmada taraflar kendilerini avukatla temsil ediyor olsalar dahi duruşmaya bizzat katılmalıdır. Hakimin, tarafların boşanma protokolüne uygun olarak özgür iradeleriyle boşanmak istediklerine kanaat getirmesi gerekir. Aynı zamanda boşanma protokolünün de hakim tarafından uygun bulunması gerekir.

Boşanma Kararı: Hakim tarafları bizzat dinledikten sonra, boşanma protokolünü uygun bulursa ve hür iradeleriyle boşanmak istediklerine ikna olursa tarafların boşanmasına karar verecektir.

Kararın Kesinleşmesi: Boşanma kararının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta sonra veya tarafların istinaftan feragat ettiklerini dilekçeyle bildirmeleri üzerine boşanma kararı kesinleşecek ve hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

Anlaşmalı Boşanma Karşı Vekalet Ücreti

Anlaşmalı boşanma davasında karşı vekalet ücreti maktudur ve 2024 yılı için 17.900 TL + KDV’dir. Taraflar boşanma protokolünde karşı vekalet ücreti ödemeyeceklerine dair anlaşma sağlayabilirler. Protokolde böyle bir anlaşma varsa hakim vekalet ücretine hükmedemeyecektir. Bu durumda kendisini avukatla temsil ettiren taraf kendi avukatının vekalet ücretini ödeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Mal Paylaşımı

Günümüzde geçerli olan Türk Medeni Kanunu, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önceki evliliklere ilişkin boşanmalarda mal ayrılığı, bu tarihten sonraki boşanmalarda ise edinilmiş mallara katılım rejimleri ile malların paylaşımı söz konusudur. Eşlerin aksine bir sözleşme ile başkaca bir mal paylaşımı anlaşmasına varması mümkündür.

Edinilmiş mallara katılım sistemine göre, kişisel eşya olarak kabul edilen eşyalar dışında kalan ve evlilik birliği içinde edinilen mallar eşler arasında eşit şekilde paylaşılmaktadır. Eşler evlilik birliği içinde olmak kaydıyla edinilen mallar üzerinde katılma payı, katkı payı ve değer artış payı alacağı talep edebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Masraf

Anlaşmalı boşanmada masraflar matbu olarak alınmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında masraflar; başvurma harcı, peşin harç ve gider avansından oluşmaktadır. 2024 yılı için Başvurma harcı 270 TL, peşin harç 270 TL ve gider avansı 1120 TL’dir. Bu ücretlerin dava dilekçesinin teslimi esnasında ödenmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar bu giderlerin birlikte ödenmesine karşılıklı anlaşarak karar verebilirler. Davayı taraflardan biri açıyorsa, açan tarafın bu giderleri ödemesi gerekmektedir.

Bu masraflara avukatlık vekalet ücreti dahil değildir. Avukatlık asgari ücret tarifesine göre, boşanma davalarında vekalet ücreti 17.900 TL + KDV’den az olamaz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Süresi

Anlaşmalı boşanma protokolü taraflarca hazırlanabilir. Bu protokolün, tarafların hazır bulunduğu duruşmada, tarafların mutabık kalacağı şekilde düzenlenmesi de mümkündür. Anlaşmalı boşanma protokolünden anlaşmalı boşanma davası kesinleşinceye kadar vazgeçmek mümkündür. Dava kesinleşmeden taraflardan birinin anlaşmalı boşanma protokolündeki fıkralardan birinden vazgeçmesi halinde, -örneğin taraflardan biri protokolde tazminat talep etmemişken duruşmada talep etmesi- anlaşmalı boşanma davası çekişmeli hale dönüşür.

Dava çekişmeli hale dönüştükten sonra, daha önce tazminat veya nafaka talep etmeyen taraf, çekişmeli davada bu taleplerde bulunabilir. Yani anlaşmalı boşanma protokolü geçerlilik süresi, taraflar bu anlaşmadan vazgeçinceye kadardır. Yalnız anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra protokolden vazgeçmek mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örnek

Daha önceki yazılarımızda anlaşmalı boşanma protokolü örnekleri paylaşmıştık. Burada tekrara düşmemek adına tekrar yeni bir protokol paylaşmayacağız. Ancak protokolün geçerlilik kazanabilmesi için; hakim tarafından uygun bulunmuş olmalı, taraflar duruşmaya bizzat katılarak protokole uygun olarak boşanmak istediklerini özgür irade beyanıyla beyan etmeli ve boşanma kararı kesinleşmelidir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde asgari olarak boşanmanın mali sonuçları (yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat), çocukların velayeti ve velayet kendisinde kalmayacak olan eşin çocukla kişisel ilişki kurmasının şartlarını barındırması gerekmektedir.

Görüldüğü üzere, mal paylaşımı veya ziynet eşyalarının teslimi konuları protokolde bulunması gereken zorunlu unsurlardan değildir. Ancak taraflar bu konularda anlaşma sağlamışlarsa bu hususlar da protokole dahil edilebilir.

Ayrıca taraflar, boşanma protokolünde yargılama giderlerinin ve vekalet ücretlerinin kim tarafından ödeneceğine de karar verebilirler. Anlaşmalı boşanma protokolündeki şartlar, boşanma hükmüne fıkra olarak eklenmelidir. İstinaf süresi sona erdiğinde veya istinaftan taraflarca feragat edildiğine dair mahkemeye dilekçe verildiğinde boşanma kararı ve dolayısıyla boşanma protokolü kesinleşecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Aykırılık Görevli Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan maddelerin gerekçeli kararda fıkra olarak eklenmesi ve kararın kesinleşmesi gerekir. Örnek vermek gerekirse, anlaşmalı boşanma protokolünde bir taşınmazın taraflardan birine verilmesi kararlaştırılmış, hakim tarafından uygun görülerek gerekçeli kararda bu husus belirtilmiş ve karar kesinleşmiş olsun. Bu durumda taşınmazın devrini yapmayan taraf aleyhine tapu iptali ve tescil davası aile mahkemesinde açılacaktır. Yani anlaşmalı boşanma protokolünde görevli mahkeme, aile mahkemesidir.

Ancak boşanma protokolünde olup da gerekçeli karara geçirilmeyen taleplerde (yine tapu iptali ve tescili davası örmeği olsun) genel mahkemeler görevli olacaktır. Görev kamu düzenindendir ve yargılamanın her aşamasında taraflarca görev itirazı yapılabilir. Hakimin de görev hususunu resen gözetmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Bağlayıcılığı

Anlaşmalı boşanma protokolünün bağlayıcılığı için bazı unsurların yer alması gerekir. Öncelikle anlaşmalı boşanma protokolü tarafların serbest iradeleri ile hazırlanmış olmalı ve her iki tarafça ıslak imzalı olarak imzalanmalıdır. Protokol hakim tarafından uygun bulunmalı, gerekçeli kararda protokolün şartları hüküm fıkrası olarak yazılmalı ve karar kesinleşmiş olmalıdır. Kesinleşen boşanma kararı ile birlikte, anlaşmalı boşanma protokolü ilam niteliğini haiz olacaktır.

Boşanma kararı kesinleşmeden anlaşmalı boşanma protokolünün bağlayıcılığı yoktur. Taraflar anlaşmalı boşanma davasının kısa sürede sonuçlanması ve boşanmanın gerçekleşmesi için protokolde bazı haklardan feragat etmiş olabilirler. Taraflardan biri protokolde talep etmediği bir hususu (örneğin nafaka) yargılama esnasında talep edebilir. Bu durumda dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Her ne kadar boşanma protokolünde belirtilmiş olsa da, hakim tarafından gerekçeli kararda yazılmayan bir hususun bağlayıcılığı da olmayacaktır. Bu halde mahkemeden karar düzeltme (tavzih) talep edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Sözleşmesi

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi (protokolü, anlaşması), her iki tarafın da imza altına alması gereken, asgari olarak belirli unsurları barındırması gereken ve barındırdığı unsurların hakimce uygun görülmesi, gerekçeli kararda belirtilmesi ve kesinleşmesiyle tarafların tek celsede boşanmasını sağlayan sözleşmedir.

Anlaşmalı boşanma sözleşmesinde asgari olarak, çocukların velayeti, velayet kendisinde olmayan eşin çocuklarla kişisel ilişki kurması, nafaka, maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin unsurları yer alması gerekir.

Mal paylaşımı, ziynet eşyalarının kimde kalacağı, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin kim tarafından ödeneceği gibi hususların anlaşmalı boşanma sözleşmesinde yer alması zorunlu değildir. Ancak bu hususların da kararlaştırılması ve gerekçeli kararda belirtilmesi de mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Süresi

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için çiftlerin en az 1 yıl süreyle evli kalması şarttır. Resmi nikah tarihi ile dava tarihi arasında en az bir yıl olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma süresi, mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle 1-3 ay kadar sürmektedir. Dava dilekçesinin ekindeki boşanma protokolüyle birlikte mahkemeye verilmesi ve harç ve giderlerinin yatırılması akabinde mahkemece tensip düzenlenerek taraflara duruşma tarihi tebliğ edilecektir. Duruşmada tarafların bizzat bulunması ve protokolün hakim tarafından uygun bulunmasıyla birlikte boşanma kararı verilecektir. Bu kısa karardır. Gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık istinaf süresinin geçmesiyle birlikte boşanma kararı kesinleşecektir. Bu süreç de mahkemelerin iş yoğunluğuna göre farklı olabilmekte ve ortalama 1-3 ay sürmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Vekalet Ücreti

Anlaşmalı boşanma davalarında vekalet ücreti maktudur. Anlaşmalı boşanma protokolünde malların paylaşımı yapılmış olsa dahi nisbi vekalete hak kazanılmaz. Maktu olan vekalet ücreti ise 17.900 TL’dir. Bu ücreti taraflar karşılıklı anlaşarak kimin ödeyeceğini belirleyebilirler. Aynı şekilde vekalet ücreti talebi olmadıkları yönünde anlaşma yapmaları da mümkündür. Bu halde kendisini vekille temsil ettiren taraf vekalet ücretini de kendisi ödeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, Türk Medeni Kanunu 168. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, ‘’Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir. Bu halde üç tane yetkili mahkemenin karşımıza çıkması mümkündür. Bunlar; eşin yerleşim yeri, diğer eşin yerleşim yeri ve son defa en az 6 ay oturdukları yer mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Aldatıldığını Öğrenmek

Anlaşmalı boşanma sonrası aldatıldığını öğrenmek hususunu ikili ayrıma tabi tutmak gerekir. Şayet anlaşmalı boşanma kararı verilmiş ancak gerekçeli kararın tebliğ edilmemiş olması veya tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık istinaf süresinin içerisinde olunması halinde, anlaşmalı boşanmadan feragat edilerek kararın istinaf edilmesi ve böylelikle davanın zina özel sebebine dayalı olarak çekişmeli boşanma davasına dönüştürülmesi mümkündür.

Anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, evlilik birliği içerisinde aldatıldığını öğrenen eş, manevi tazminat davası açabilir. Bu davada görevli mahkeme aile mahkemesi değildir. Bu davada uyuşmazlık aile hukukundan kaynaklanmış olarak değerlendirilmez. Bu sebeple genel yetkili mahkemeler olan asliye hukuk mahkemelerinde görülür.

Aldatıldığını Öğrenmek Tazminat

Aldatıldığını öğrenen eş, zina sebebiyle boşanma davası açabilir. Eşin zinası sonucu, diğer eşin mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenecektir. Bu halde eşin kusursuz veya daha az kusurlu olması koşuluyla maddi tazminat talep etme hakkı vardır.

Aynı şekilde aldatılan eşin kişilik haklarına saldırı söz konusudur. Boşanmaya sebep olan olaylarda kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat talep edebilmektedir.

Sonuç olarak aldatılan eşin hem menfaatleri zedelenmiş hem de kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Bu sebeple aldatan eşten maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma için gerekli şartlar nelerdir?

Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı, hakim tarafları bizzat dinlemeli, taraflar boşanmak istediklerine dair karşılıklı irade beyanında bulunmalı, hakim açıklanan irade beyanlarının serbestçe açıklandığına kanaat getirmeli, boşanmanın mali sonuçları (nafaka, maddi ve manevi tazminat) ve çocukların durumu (velayet ve çocukla kişisel ilişki kurulması) konusunda taraflar anlaşmış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma ne kadara mal olur?

2024 yılı için başvurma harcı, 270 TL, peşin harç 270 TL ve gider avansı 1120 TL olmak üzere toplam 1660 TL. Anlaşmalı boşanmada harçlar maktu olarak alınır. Bu masraflara avukatlık ücretleri dahil değildir.

Anlaşmalı boşanmada 1 yıl şart mı?

Evet, anlaşmalı boşanma davası açmak için eşlerin en az 1 yıldır evli olmaları zorunludur. Bu süre resmi nikah tarihinden itibaren başlar ve dava açılma tarihinde 1 yılın dolmuş olması zorunludur.

Avukatsız anlaşmalı boşanma nasıl olur?

Anlaşmalı boşanmada tarafların avukatla temsil edilme zorunluluğu yoktur. Eşler, yetkili aile mahkemesine dava dilekçesi ve boşanma protokolünü sunarak harç ve giderleri yatırmak suretiyle avukatsız bir şekilde dava açıp boşanabilirler.

Anlaşmalı boşanma için ilk ne yapılır?

İlk olarak eşlerin anlaşmalı boşanma konusunda boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumunu da göz önünde bulundurarak mutabık olmaları gerekir. Dava dilekçesinin ve eşlerin birlikte imzaladığı boşanma protokolünün mahkemeye sunularak boşanma davası açılması gerekir.

Aynı gün boşanma olur mu?

Evet, anlaşmalı boşanma şartları gerçekleşmişse aynı gün boşanmak mümkündür.

Anlaşmalı boşanma kaç dk sürer?

Kesin olarak bir süre verilememekle birlikte duruşmanın süre azami 15-20 dakika sürecektir.

Tek celsede boşanmak için ne yapmalı?

Tek celsede boşanmak, ancak anlaşmalı boşanma davasıyla mümkündür. Bunun için boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda eşlerin anlaşmış olması veya bir eşin açtığı anlaşmalı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi gerekir. Aksi halde dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir ve ilk derece mahkemesi süreci en az 1 yıl sürecektir

Anlaşmalı boşanmada kadın hakları nelerdir?

Yalnızca kadına yönelik olarak değerlendirme yapmamak gerekir. Anlaşmalı boşanma tarafların şartları birlikte belirlediği ve bu şartlar üzerinde karşılıklı olarak anlaştığı bir süreçtir. Anlaşmalı boşanmada kusur değerlendirmesi yapılmaz. Eşler karşılıklı anlaştığı sürece kadın, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat alabilir. Evlilik birliği içinde edilen mallardan katılma payıi katkı payı ve değer artış payı talep edebilir. Esas olan eşlerin bu konular üzerinde anlaşmasıdır.

E devlet üzerinden boşanma davası açılabilir mi?

Uyap vatandaş uygulaması üzerinden boşanma davası açmak mümkündür. Ancak bunun için dava açmak isteyen kişinin elektronik imzası olması gerekir ve dava dilekçesini elektronik olarak imzalamalıdır.

Anlaşmalı boşanmada şahit gerekir mi?

Gerekmez. Anlaşmalı boşanmada kusur değerlendirmesi yapılmaz veya şiddetli geçimsizliğin ispat edilmesi gerekmez. Anlaşmalı boşanma davasında herhangi bir delil sunmak gerekmez.

Anlaşmalı boşandıktan sonra soyadı ne zaman değişir?

Boşanma kararı kesinleştikten sonra, aile mahkemesi hakimi Nüfus müdürlüğüne müzekkere yazarak kararın kesinleştiğini bildirir. Sonrasında yaklaşık 1 hafta içerisinde kadın eski soyadına dönebilecektir.

Anlaşmalı boşanmak için avukata gerek var mı?

Boşanmanın anlaşmalı veya çekişmeli olduğu fark etmeksizin hukukumuzda istisnalar dışında avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Taraflar kendileri de boşanma davası açıp süreci kendileri takip edebilirler.

En kolay boşanma nasıl olur?

Anlaşmalı boşanma davası ile kısa sürede boşanmak mümkündür.

Anlaşmalı boşanmada ilk duruşmada biter mi?

Evet. Olağanın dışında bir gelişme olmadığı takdirde anlaşmalı boşanma davası ilk ve tek duruşmada sona erer.

Anlaşmalı boşanmada ücreti kim öder?

Anlaşmalı boşanmada taraflar, yargılama harç ve giderlerinin kim tarafından ödeneceğini kararlaştırabilir veya birlikte ödemeye karar verebilirler. Böyle bir karar yoksa davalı sıfatındaki taraf öder.

Anlaşmalı boşanma davasında neler sorulur?

Anlaşmalı boşanma davasında hakim, anlaşma protokolüne uygun bir şekilde serbest iradenizle boşanmak isteyip istemediğinizi sorar. Boşanma protokolünün asgari bulundurması gereken şartlarının varlığı ve bu şartlar üzerinde karşılıklı anlaşılıp anlaşılmadığını soracaktır.

Anlaşmalı boşanma avukatsız kaç para?

Başvurma harcı 270 TL, peşin harç 270 TL ve gider avansı 1120 TL olmak üzere 1660 TL’dir.

5/5 - (5 votes)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment