İcra Takibinde Gecikmiş İtiraz

İcra takibinde gecikmiş itiraz ile ödeme emrine süresinde itiraz edemeyen borçlunun, istisnai olarak itiraz ederek takibi durdurması mümkündür. Konuyla ilgili olarak icra avukatı ile görüşmeniz faydalı olacaktır.

Gecikmiş İtiraz Nedir?

İlamsız icra takibinde ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür. Bu süre, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren başlar. Kural olarak itiraz süresi kesindir, artırılıp azaltılamaz. Ancak bazı durumlarda borçlu, kendi kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle 7 günlük itiraz süresini kaçırabilir. İşte borçlunun, kusuru olmaksızın bir engel sonucu süresinde ödeme emrine itiraz edememesi durumunda, itirazını engelin ortadan kalktıktan sonra yapmasına gecikmiş itiraz denir. Gecikmiş itiraz, itiraz süresinin kesin olması kuralının istisnasıdır.

Gecikmiş İtirazın Süresi

Gecikmiş itiraz, engelin ortadan kalkmasından itibaren 3 gün içerisinde yapılmalıdır. 3 günlük süre kesindir ve engelin ortadan kalkmasından itibaren başlar. Ancak borçlunun ödeme emrine süresinde itiraz etmesin engel olan durum ne kadar sürerse sürsün, borçlunun en geç haczedilen mallar paraya çevrilinceye kadar gecikmiş itirazda bulunması gerekir. Paraya çevirme işlemleri bittikten sonra gecikmiş itirazla takibin durdurulması mümkün değildir.

İcra Takibinde Gecikmiş İtiraz Nereye Yapılır?

İcra takibinde gecikmiş itiraz, borçluya ödeme emri gönderen icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır. Yanlışlıkla icra dairesine yapılan gecikmiş itiraz, herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz, yani yapılmamış sayılır. Borçlu başka bir yerde ise, ödeme emrini çıkaran icra dairesinin bulunduğu icra mahkemesine gönderilmek üzere, başka yerden de gecikmiş itirazda bulunması mümkündür.

Gecikmiş İtiraz İİK (İcra İflas Kanunu)

İcra takibinde gecikmiş itiraz, İcra İflas Kanunu (İİK) ‘nun 65. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.
Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde,mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve mütaakıp fıkra için yapılacak duruşmaya taallük eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.
İtiraz üzerine icra mahkemesi ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hadisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. İcra mahkemesi, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar verilmemesi halinde borçludan alınan masraflar kendisine iade olunur.
Mazeretin kabulü halinde icra takibi durur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü olarak da isteyebilir. Bu takdirde tahkikata devam olunarak gerekli karar verilir.
Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmuşsa mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren alacaklı yedi gün içinde, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemez veya aynı süre içinde 67 nci maddeye göre mahkemeye başvurmazsa haciz kalkar.”

İcra Takibinde Gecikmiş İtiraz Takibi Durdurur mu?

Gecikmiş itirazda takip kendiliğinden durmaz, yani gecikmiş itiraz takibi durdurmaz. Takibin durması için icra mahkemesinin bu yönde karar vermesi gerekir. İcra mahkemesi, incelemesini dosya üzerinden yapar, gerekli görmesi halinde tarafları hemen davet ederek duruşma yapar.

Borçlu gecikmiş itiraz başvuru dilekçesinde, borca itiraz nedenlerini, süresinde borca itiraz etmesini engelleyen mazereti ve bu mazereti ispata elverişli kanıtlarını (borca itiraz etmesini engelleyen durumunun ispatına yarayacak belgeleri) mahkemeye bildirmek zorundadır.

Gecikmiş itiraz başvurusunda icra mahkemesi, öncelikle itirazın süresinde yapılıp yapılmadığını inceler. Süresinde yapılmış ise, gecikme nedeninin niteliğine ve olayın özelliklerine göre takibin durdurulmasına karar verebilir.

İcra mahkemesi gecikmiş itirazı kabul ederse, takip durur. Bu durumda alacaklının takibin devamı için icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını veya genel mahkemelerden itirazın iptalini talep etmesi gerekir.

Daha önce, borçlunun malları hazcedilmişse, gecikmiş itirazın kabulüne ilişkin kararın alacaklıya tefhim veya tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde, alacaklı itirazın kaldırılması veya iptali talepli dava açmazsa, haciz kalkar.

İcra Takibinde Gecikmiş İtiraz Şartları

Öncelikle gecikmiş itiraz süresi içerisinde yapılmalıdır. Bu süre de, borçlunun ödeme emrine 7 günlük itiraz süresinde itiraz etmesine engel olan durumun ortadan kalkmasından itibaren 3 gündür. Her durumda gecikmiş itirazın haczedilen malların paraya çevrilmeden önce yapılması gerekir.

Gecikmiş itirazda borçlunun, ödeme emrine itiraz etmesine engel olan durumunun kendi kusurundan kaynaklanmaması gerekir. Borçlu kendi kusuruyla itiraz etmekte geç kaldıysa, gecikmiş itiraza başvuramaz, başvursa dahi talebi reddedilir.

Gecikmiş itiraz dilekçesinde, borca ilişkin itiraz nedenleri, süresinde itiraz edilmesine engel olan mazeret ve bu mazereti ispata elverişli belgelerin sunulması zorunludur.

Ayrıca borçlu, duruşma yapılmasını gerektiren durumlar için harç ve giderleri yatırmak zorundadır.

İcra Takibinde Gecikmiş İtiraz Sebepleri

Kanunda, gecikmiş itiraz sebeplerinin sayıldığı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Borçlunun kusuru olmaksızın süresinde itiraz etmesine engel olan her durumda gecikmiş itirazda bulunulabilir. Ancak bu engelin gerçek, samimi ve ispatlanabilir olması gerekir. Örneğin, ödeme emrinin tebliği sırasında hapiste olması veya ağır hasta olması hallerinde gecikmiş itiraza başvurulabilir.

Borçlu ağır hastalığı nedeniyle süresinde ödeme emrine itiraz edememiş olabilir. Bu durumun sağlık raporuyla ispatlanması gerekir. Gecikmiş itirazın haklı olabilmesi için sağlık raporunun yatak istirahati içermesi ve borçlunun itiraz etmesi yönünde vekiline talimat vermesine veya icra dairesine gelerek itiraz etmesine engel olacak bir rahatsızlığının bulunduğunu kanıtlaması gerekir.

Yargıtay’a göre, serbest çalışan bir hekimden alınan sağlık raporu, resmi sağlık kurulu tarafından onaylanmadıkça haklı bir mazeret olarak kabul edilmemektedir.

Tüzel kişilerin temsilci veya vekillerinin yurt dışında olması da, gecikmiş itiraza haklı bir gerekçe olarak nitelendirilmemektedir.

Gecikmiş itiraz ne demek?

Gecikmiş itiraz, borçlunun kendi kusurundan kaynaklanmayan bir nedenden dolayı ödeme emrine itiraz edememesi sebebiyle icra mahkemesine başvurarak takibin durdurulmasını talep ettiği istisnai bir uygulamadır.

Gecikmiş itiraz kaç günde yapılır?

Gecikmiş itirazın süresi 3 gündür. Bu süre borçlunun ödeme emrine itiraz etmesine engel olan durumun ortadan kalkmasından itibaren başlar. Gecikmiş itirazın en geç haczedilen mallar paraya çevrilmeden önce yapılması gerekir.

Gecikmiş itiraz nasıl yapılır?

Gecikmiş itiraz, borçlu tarafından ödeme emrini çıkaran icra dairesinin bulunduğu icra mahkemesine verilecek dilekçeyle yapılır. Dilekçede borca itiraz nedenlerinin, gecikmeye sebep olan mazeretin ve mazereti ispata elverişli kanıtların sunulması gerekir.

Gecikmiş itiraz hangi hallerde olur?

Kanunda gecikmiş itirazların hangi hallerde yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Borçlunun kusuru olmaksızın ödeme emrine itiraz etmesine engel olan durumların bulunduğu her durumda gecikmiş itiraza başvurulabilir. Engel olan mazeretin ispatlanabilir olması ve gecikmiş itirazın süresinde yapılması zorunludur.

Gecikmiş itiraz sözlü yapılır mı?

Evet, yapılabilir. Sözlü yapılan gecikmiş itiraz tutanağa geçirilir.

Gecikmiş itiraz şikayet midir?

Hayır, değildir. Şikayet, icra dairesinin işlemlerine yöneliktir. Gecikmiş itiraz ise, elinde olmayan sebeplerle ödeme emrine itiraz süresini kaçıran borçluya, borca gecikmiş olarak itiraz etmesine imkan sağlayan istisnai bir yoldur.

5/5 - (1 vote)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Av. Musa Yılmaz

avukat musa yılmaz

Av. Musa Yılmaz, başta Forex Hukuku, Sermaye Piyasası, Bilişim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku ve Miras Hukuku alanları olmak üzere hukukun birçok alanında çalışmalarını yürütmektedir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Randevu Talebi

Error: Contact form not found.

Son Yayınlanan İçerikler

 • Sahte İmza Suçu
  Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Taksir Ne Demek?
  Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
  Hile, karşı tarafın aldatılmasının yanı sıra karşı tarafın içine düşmüş olduğu hatadan, bir konudan veya yanlış anlamadan yararlanarak da gerçekleşebilmektedir.
 • Müebbet Hapis İnfazı
  Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.
 • 2 Kez Denetimli Serbestlik Uyuşturucu
  Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesinde düzenlenmiştir.

Ada Hukuk Danışmanlık Tarafından Verilen Hizmetler

Forex Avukatı  ♦ Boşanma Avukatı ♦ Yabancı Avukatı ♦ İcra Avukatı ♦ Ceza Avukatı

© 2024 · Tüm hakları saklıdır.

This is a staging enviroment